Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFIMIZIN GAYESİ

Vakfın genel gayesi, ilk orta ve yüksel tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmaktır. Bu gençleri bir taraftan müspet fen bilimleri ile teçhiz etmek diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânları sağlamak bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

Vakfın Bu Genel Gayesini Gerçekleştirmek İçin:

İlk, orta ve yüksek öğretim kademeleri öğrencileri için yurtlar ve barınacak yerler sağlar. Aş evleri, okuma, çalışma ve spor salonları ile dinlenme kampları açar.

İlk, orta ve yüksek öğretim kademeleri öğrencileri için yurtlar ve barınacak yerler sağlar. Aş evleri, okuma, çalışma ve spor salonları ile dinlenme kampları açar.

c) Bu gençlerin maddi, manevi kültür ve bilgisini artırmak için her türlü kursları açarak seminerler, konfer­anslar ve benzeri ilmi ve akademik faaliyetlerde bulunur.

İlk, orta ve yüksek öğretim yapma imkanı bulamamış kimseler için kültür, yetiştirme, hazırlık ve meslek kursları açar ve yönetir.

Eğitime yardımcı olmak üzere vakıf mevzuatının müsaadesi dairesinde ana, ilk, orta, lise ve yüksek okul se­viyesinde öğretim kurumları, okuma salonları, tesis etmek ve buradan yetişenlerin gerekli imtihanlardan sonra devlet okullarına muadil belge ve diplomalar almalarını sağlamak; bu okullara hazırlamak için mesleki kurslar açar.

Müspet ilimler ve milli kültürümüze aykırı düşmeyen konularda ve alanlarda münferid ve periyodik yarışmalar düzenler, destekleme armağanları koyar, gazete, mecmua ve kitap neşriyatı yapar.

Vakfın amaçlarına aykırı düşmeyen alanlarda faali­yeti görülen özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar. Sö­zlü ve yazılı pratik sanat alanlarına giren eser sahiplerinin eserlerini satın alır, tevzi eder. Telif haklarını satın alır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar. Bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar.

h)Milli kültürümüzün korunmasında halkın, manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilm­esinde gerekli çalışmaları yapar. Özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar. Şartlı veya karşılıksız yardımda bu­lunur.

i) Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yap­mak istediği münferit ve toplu yardımları, yardım edenlerin arzuları istikametinde sarf edilmesi için gerekli düzenleme ve yönetme çalışmaları yapar.

j) Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü hayır kurumlarından bağış ve yardım kabul eder. Bu kabil ku­rumlara bağış ve yardımda bulunabilir.

k) Vakfın amacının gerçekleşebilmesi için ihtiyaca göre gereken bölüm yönetimlerini kurar.

I) Halkın menfaati için cami ve müştemilatı yaptırır.