Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)

TİMAV

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın kısaltılmış adıdır.

İmam Hatiplik davası, ülkemizde yarım asra dayanan mazisi ile insanımızın gönlüne taht kurmuş müstesna bir vakıadır. Mezunları, mensupları, şu anki öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri ile sahip olduğumuz nüfus içerisinde en geniş tabanlı bir ortak payda, kahir ekseriyetin kendini tecrit edemeyeceği, ilgisiz kalamayacağı bir büyük idealdir. Yarım asırlık geçmişten bugüne kadar uğrunda pek çok mücadeleler verilmiş, pek çok badireler atlatılmış sevinçler, hüzünler umutlar, beklentiler, başarılar, meşakkatlerle, bugünlere gelinmiştir. Bugün geldiğimiz noktaya şöyle bir bakıp kendi kendimizi değerlendirdiğimizde, memleketimizin siyaset, bilim, kültür, eğitim, diyanet, sanayi ve ticaretinde... yani kısacası hayatın her safhasında İmam Hatip neslinin bulundukları yere mührünü vurduğunu, ahlak, dürüstlük, başarı, insanlık ve fazilette örnek gösterilebilecek bir konumda olduğunu görürüz. Bizi tanımamaktan ileri gelen cehalet veya hasetlikten ötürü kaynaklanan çok az bir zümreyi saymazsak, bu durum milletçe hepimizin göğsünü kabartan bir övünç vesilesidir.

a) Vakfın halen mevcut ve bilahare elde edilecek olan malvarlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli gençlere her derecede tahsil imkanı hazırlamak; bunun için anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite seviyesinde özel okullar açmak; açılmış bulunan resmi ve özel okullara girmeye hazırlamak; girmiş olanlara burs vermek, iaşe ve ibatelerini temin etmek, ücretli ve ücretsiz kurslar, dershaneler, Kur'an-ı Kerim ve lisans kursları ile meslek okulları ve eğitim merkezleri açmak; ihtisas için yurtdışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek,

b) Eğitim müesseseleri, yurtlar, camiler ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, sosyal tesisleri içeren lokaller, misafirhaneler, spor tesisleri ve bunlara benzer kültür merkezleri inşa ve tesis etmek;

c) Konferans, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel kapalı salon ve açık hava toplantıları tertiplemek; Vakfın amacına uygun dini, ilmi araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Dini ve milli sahalardaki araştırmalara öncelik vermek suretiyle kitap te'lif ve tercüme ettirmek, bunları neşretmek, yayınlamak Vakfın faaliyetleri ile ilgili gazete ve mecmua çıkarmak, bildiri yayınlamak, dini, ilmi, kültürel ve sanat dallarında yarışmalar tertiplemek ve başarılı olanlara ödüller vermek,

e) İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarının mesleki bilgi, beceri ve görgülerini artırmak gayesiyle yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertiplemek, 

f) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve mezunlarına kendilerini yetiştirebilmeleri ve dinlenebilmeleri için kamplar ve dinlenme tesisleri inşa etmek,

g) Vakfın malvarlığını artırmak maksadıyla, yurt içinde zirai, sınai, ticari sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak veya doğrudan doğruya bu tür işletmeleri çalıştırmak,

h) Yetkili makamların izni ve yurt dışından Vakıf için yardım ve bağış toplamak, gönderilenleri kabul etmek,

i) Vakıf üyelerinin yardıma muhtaç ana, baba ve çocuklarına yardımda bulunmak,

j) Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer müesseselerle işbirliği yapmak, onlara yardımda bulunmaktır.

Ecevit ÖKSÜZ

Genel Başkan

TiMAV NE ZAMAN VE NiÇiN KURULDU?

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 05 Ağustos 1994 tarihinde kurulmuş olup, Konya 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 08.08.1994 gün, E : 1994/586, K : 1994/560 sayılı kararıyla kurulusu tescil edilmiş ve Resmi Gazete’ nin 15 Ekim 1994 gün ve 22082 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, 1994 yılında Konya’da kurulurken, sadece belli bölge ve şehirlerde değil, tüm Türkiye çapında bu isin sahip ve hizmetkarlığını üstlenmek ve diğer tüm hayırlı hizmetlere imkanları ölçüsünde destek olmakla birlikte, öncelikle ve özellikle mesaisinin büyük bölümünü sadece imam hatipler meselesine hasretmeyi gaye edinmiştir. İsim olarak da bu camianın adini serlevha yaparak ortaya çıkmış ve çok geniş ve uzun süren istişareler sonucu kurulmuştur.

Burada altını çizerek sunu özellikle belirtelim ki; TIMAV, hiçbir vakıf ve derneğin alternatifi değil, tam aksine bu yolda mesai sarf eden tüm kuruluşlarımızla her an is birliği ve dayanışmaya hazır bir otağ durumundadır. İmam Hatip mezunları, mensupları ve muhiplerinin birbiriyle tanışması, kaynaşması, dayanışması ve ayni konularda ayni sesi ve düşünceyi dile getirmesini sağlamak, yegane amacımızdır. 
İmam Hatip Liselerini, tüm ilçe ve kasabalarımıza kadar yaygınlaştırmak, binası yapılıp da açılmayanların açılmasını temin etmek, mensuplarının önüne çıkarılan engelleri davamıza zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için, ülke çapında lobi faaliyeti yürütmek üzere bilimsel, hukuki ve kanuni prosedür çerçevesinde çalışmak, temel prensibimizdir.

Vakfımızı daha yakinen tanımak amacıyla hazırladığımız bu yazıyı okuduktan itibaren tüm kardeşlerimizden ricamız, bizi takip etmeleri, teklifleri, tenkitleri ve teşvikleri ile bize destek olmalarıdır. 

Vakfımızın ülke çapında şubelerinin açılması, faaliyet alanları ve istikbale matuf hedefler konusunda lütfen bizimle bağlantı kurunuz ve is birliği yaparak hep beraber bu davayı daha ileri noktaya ulaştıralım.

Bu bayrağı, Allah’ın lütfüyle daha üst zirvelere taşıyalım.