6 kıta, 65 ülke, 340 üye, 1 millet.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Foundation of Volunteer Organizations of Turkey
وقف المنظمات التطوعية في تركيا

Türkiye

Küreselleşen ve globalleşen dünyamızda insanın toplum içindeki yaşama şartlarını insanın eşref-ül-mahlûkat olma vasfına uygun biçimde geliştirmek ana hedef olmalıdır. Çağımızın tabirleriyle mevzu ele alındığında, demokrasi, insan hakları , toplum kalkınması , halkın gönüllü teşekküller eliyle yönetime ve kalkınmaya katılması gibi mefhumların ön plana çıktığı görülmektedir.

Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV)
Akabe Culture and Education Foundation
وقف عقبة للثقافة والتعليم

Türkiye

Akabe, 1990 yılı İtibariyle vakıf hüviyetini alarak faaliyetlerini resmi bir zeminde sürdürmeye başladı. 2005 yılında Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Hilal Televizyonu” kuruldu. 2007 yılında yine Akabe gönüllülerinin öncülüğünde “Yardımeli Derneği kuruldu. 2008 yılında yine Akabe camiasının öncülüğünde “Kur’an’i Hayat Dergisi” kuruldu. 2012 yılına gelindiğinde, insanlara Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde iletebilmek amacıyla “Kur’an Halkaları” projesi hayat buldu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
Anatolian Lions Businessman Association
جمعية أسود أناضول لرجال الأعمال

Türkiye

Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, Haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.Bunun için; Rehberlik ve öncülük görevine uygun hareket ederek...

Araştırma ve Kültür Vakfı (AKV)
Research and Culture Foundation
وقف البحوث والثقافة

Türkiye

1988 Yılında kurulan Araştırma ve Kültür Vakfı; kendi değerler sistemini iyi bilen, kendi coğrafyasını ve dünyayı iyi tanıyan, olayları ve gelişmeleri derinlemesine tahlil edebilen, tarihinin ve misyonunun farkında kalbinde merhamet ve saygı eksik olmayan bir nesil inşa etme amacıyla kurulmuştur.Yaşadığımız zaman diliminde tasavvurlar üzerinden yürütülen genel bir yozlaştırma ve dönüştürme operasyonu ile karşı karşıyayız.

Birlik Vakfı
Birlik Foundation
وقف الاتحاد

Türkiye

Şehirlerin her dönemde önemini koruyan merkezleri vardır. Bu özellikle İstanbul için geçerlidir. İşte bugün Çemberlitaş olarak bilinen Sedefçiler bölgesi de bunlardan biridir. Şehrin kurucularından İmparator Konstantin,yeniden imar hareketlerine başladığı zaman (MS. 330) Mese Caddesi (Divanyolu) üzerinde "Forum Konstantini" olarak anılan ve büyük bir anıt ile süslenen bir meydan yaptırmıştı.

Ensar Vakfı
Ensar Foundation
وقف الأنصار

Türkiye

Vakfımız; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV)
Entrepreneur Businessman Foundation
وقف رجال الأعمال المستثمرين

Türkiye

Girişimci İşadamları Vakfı, Türkiye genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işadamlarının koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak ve Türkiye'yi ilgilendiren her türlü mesele ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm önerileri sunmak amacıyla 10 Ekim 1996'da kurulmuştur.

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı
Foundation for Mehr and Youth Marriage
وقف تزويج الشباب والمهر

Türkiye

Vakıf, Mustafa Özdemir başkanlığında, Hasan Türk, A. Kadir Göksü, Sabit Koç, Mehmet Ünal, A. Tayyar Çay ve Ahmet Baydar tarafından 1996 yılında, Konya'da kurulmuştur. Kuruluş amacı, vakıf ana sözleşmesinde ihtiyaç sahibi gençlerin evlenmeleri için maddi yardımlar yapmak şeklinde belirtilmektedir.

Hayrat Vakfı
Hayrat Foundation
وقف الخيرات

Türkiye

Hayrât Vakfı, 1974 yılında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vekili Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından İstanbul Küçükçekmece’de kuruldu. Milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma ve imar etme gayesiyle hareket eden Hayrât Vakfı, yerel ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Hilaliye Eğitim Vakfı
Hilaliye Education Foundation
وقف هلالية للتعليم

Türkiye

Akhisar’a gelmesi ve 1967 yılında da hamiyetperver halkımızın da desteğiyle kurduğu Hilâliye Kur’an Kursu Öğrencilerini Koruma Derneği ile başlar. İdeali olan eğitim ve öğretimi hemen başlatır. O günkü imkânlarla kısa süre ihtiyaçları karşılayacak Kur’an Kursu ve Öğrenci Yurt binaları yaptırılır.

Hukukçular Derneği
Lawyers Association
جمعية المحامين

Türkiye

Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ülkemizin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Dernek merkezi İstanbul Fındıkzade’de bulunmaktadır. Hukukçular Derneği’nin üyelerinin tümü hukukçudur. Yaklaşık 1000 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri içerisinde üniversite öğretim üyeleri, milletvekilleri, meclis başkanları, bakanlık yapmış ve halen bakanlık yapmakta olan hukukçular bulunmaktadır.

İhlas Vakfı
Ihlas Foundation
وقف الإخلاص

Türkiye

İhlas Vakfı, 1975 yılında Istanbulıda kuruldu. Vakıf senedinin 4. maddesinde, Vakfın gayesi çok geniş yazılmıştır. Bu husus, kurucuların ülkemize ve milletimize daha çok hizmet etmek anlayışından kaynaklanmaktadır.

İlim ve Fazilet Vakfı
Ilim and Fazilet Foundation
وقف العلم و الفضيلة

Türkiye

35 yıllık tecrübenin ışığında Türkiye’de eğitim kalitesini artırma amacıyla hizmet veren “İLİM ve FAZİLET VAKFI”, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımına sahip öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

İlim Yayma Cemiyeti (İYC)
Ilim Yayma Society
جمعية نشر العلم

Türkiye

17 Ekim 1951 tarihinde ilim ve irfan sahibi aydınlık nesillerin yetişeceği ilk İmam Hatip Okulunu açan, sonraki yıllarda da ülkemiz milli eğitimine 100’ü aşkın İmam Hatip Lisesi kazandıran Cemiyetimiz, gerçekleştirdiği güzel çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazanmıştır.

İlim Yayma Vakfı (İYV)
Ilim Yayma Foundation
وقف نشر العلم

Türkiye

İlim Yayma Cemiyeti’nin umumi heyeti tarafından İlim Yayma Vakfı’nın kurulması kabul edilmiş ve 12 Nisan 1972 tarih ve 7 sayılı kararla vakıf senedinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 29 Kasım 1972 tarihinde 37 sayılı karar ile hazırlanan vakıf senedi okunarak kabul edilmiş ve resmi işlemleri tamamlanan İlim Yayma Vakfı 31.03.1973 tarihinde kurulmuş

İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı
Humanitarian Relief Foundation
هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات

Türkiye

İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)
Islamic Sciences Research Foundation
وقف دراسات العلوم الإسلامية

Türkiye

Vakfımız 1976'dan itibaren hizmetlerini Fatih, Kıztaşı Cad. Saraçhane Sokak'ta bulunan Amcazâde Hüseyin Paşa Medresesi'nde, 1980'den itibaren ise Fatih, Feyzullah Efendi Sokak, numara 6'da sürdürmüş olup müstakil bir hizmet binasına sahip olamadığı için hizmetlerini uzun yıllar dar mekânlarda ve elverişsiz şartlarda yapma durumunda kalmıştır.

İş Dünyası Vakfı
Business World Foundation
وقف الحياة العملية

Türkiye

Vakıf Resmi Senedinde Vakfın gayesi; ülkemizde milli bütünlük, hür teşebbüs, sosyal barış ve adalet esaslarına dayalı demokratik, parlamenter rejime bağlılığın manâ, duygu, düşünce ve davranış alanında güçlenmesi, daha güçlü, daha müreffeh bir "Türkiye" için gerekli ekonomik yapının oluşması, hızlı, dengeli, plânlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, daima çağın şartlarına uygun hayat standardına ulaşılması için ilmî ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.

Kardelen Eğitim Kültür ve Çevre Derneği (KARCED)
Kardelen Education Culture and Environment Association
وقف كردلن للتعليم والثقافة والبيئة

Türkiye

Kardelen Aile Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği, toplumumuzdaki çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin, eğitim düzeyinin arttırılması, kültürel yönden geliştirilmesi ve toplumumuzdaki çevre bilincinin arttırılması amacıyla, 2004 Eylül'ünde bir avuç gönül insanının gayretleri ile kuruldu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17