IDSB

  BM Ajansını Reddediyoruz!

  Ramazan, 27, 1436 H

  Temmuz 14, 2015

  Alimler Teşekkülü ve İslami Organizasyonların, BM Genel Kurulu Özel Bölümünün 25-27 Eylül 2015 de yapılacak olan toplantısının sonuç dokümanlarının sıfır taslağı üzerine açıkladıkları beyanlar sunuyoruz.

  Dünyamızı 2030 a hazırlamak: “Global hareket için yeni ajanda”

  Allaha ve Resulü Peygamber efendimize (sav) aline, ashabına ve kıyamet gününe kadar onu takip edenlere hamd ve senalar olsun.

  Tüm dünya, Birleşmiş milletlerin ve organlarının 25-27 Eylül 2015 de New York da düzenleyeceği Genel Kurulundaki yeni gündem olan: “Dünyamızı 2030 a hazırlamak başlıklı ve Global hareket için yeni ajanda konulu toplantısını bekliyor.

  Yeni ajandanın önsözünde belirtiliyor ki: “Biz, insan ırkını sefalet zulmünden kurtarmak ve dünyamızı şimdiki ve yeni nesiller için iyi ve güvenli bir hale getirmek konusunda azmettik. Biz, dünyayı güçlü bir yola çekme konusunda cesur ve dönüştürücü kararlar vermeye kararlıyız. Bu girişimde hiçbir kimseyi arka planda bırakmayacağımıza yemin ediyoruz.

  Hem başlık hem de önsöz olarak bu yeni ajanda taslağı, BM in tüm dünya insanları ve toplulukları için yol gösterici, sefaletten kurtarıcı, acıları ve savaşları sonlandırıcı kararlıkta olduğu mesajı veriyor.

  Bu ajanda yeni gelişmeler içerirken,  gelişme, nüfus ve kadın konularında süregelen ve tartışmalı birçok eski BM konularını kapsasa da, birçok hükümetin ve kişilerin itirazları ve direnmeleri sonucu ajanda tam olarak uygulanma konusunda engellerle karşılaşıyor. Bununla beraber, her ne kadar madde 6 da “tüm ülkeler tarafından kabul edildi ve uygulanacaktır” açıklaması olsa da ajandanın tam olarak uygulanmaması gerçeği var.

  Aşağıda Âlimler Teşekkülünün ve İslami Kuruluşların bu taslak yeni ajandadaki tereddütleri üzerine beyanları yer alıyor. Bunlar;

  Birinci: Beijing Platformu ve Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansında ve onların sonuçlarında belgelerde kabul edilmiş, (yaş ve evlilik statüsüne bakılmaksızın) cinsel ve üreme sağlığı servisleri kurma, aile planlaması ve bilgilendirme ve bunları ulusal strateji ve programlara entegre etme hususunda ısrar etmeleri.

  Böylece evli olmayan, hatta çocuk ve ergenler de kendilerini hamilelikten koruyacak bilgi ve hizmetleri alıyorlar! Biz bunu zina ya yakılmış bir yeşil ışık olarak görüyoruz. Özellikle Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansına referansla “cinsel olarak aktif ergenler özel aile planlama bilgileri, danışmanları ve hizmetleri alacak, hamile kalanlar hamilelikleri boyunca ve ilk yaşlarda çocuk bakımı konularında ailelerinden ve toplumdan özel destek alacaklar. Ergenler mutlaka bu bilgilere, hizmetlere planlama, uygulama ve değerlendirme açısından tam katılma hususunda ailenin destek ve sorumluluğunda olacaklar.” maddesini şart koşmuşlar.

  Ayrıca Genel Sekreterin raporunun “rıza ve ilişkide eşitlik dâhil, kapsamlı cinsel eğitim sağlamak, okulda kızlara saldırı hakkında brifing vermeyi gerçekleştirmek” konusunda ülkeleri teşvik ettiğini de burada bahsetmeye değer olarak görüyoruz.

  Kürtajı yasalaştırma konusunda uluslar arası baskının yanı sıra, 2013de  Hollanda düzenlenen  “ICPD 2014 Sonrası” konulu İnsan Hakları Uluslar arası Konferansında, “Cinsel ve üreme hakları konusunda suç kanunlarının varlığı, karşılıklı anlaşmaya dayanan eşcinsellere yönelik suç kanunları, zina, belgesiz göçmenlere, HIV li kişilere, cinsel konulara erişebilme, , güvenli kürtaj servislerine yönelik suç yasaları” kınanmıştır. Ergenlere ve gençlere kapsamlı cinsel eğitim sağlama konusu vurgulanmıştır.

  Bu belgeler, “herkese cinsel özgürlük ”ün kısıtlanmasını insan hakları ihlali olarak görürken, Suriye, Filistin, Irak, Burma, Mısır , Afrika, Orta Afrika gibi dünyanın bir çok yerlerindeki Müslüman kadınlara, kızlara karşı yapılan öldürme, yakma, sistematik tecavüz, işkence keyfi tutuklamalara karşı gözlerini kapatıyorlar. Bunlar değil insan hakları yaşama haklarına bile sahip değiller.

  İkinci: Cinslerin eşitliği adı altında eşcinsellerin haklarını korumayı kabul etme, ve bunun insan hakları global sistemine dahil edilmesi konusunda baskılar. Ayrıca cinslerin eşitliğinin, sürdürüle bilinir gelişmelere ulaşılması konusunda bağlantısı olduğunu vurgulamak,

  Genel Sekreterin raporu, BM i eşcinsellerin hakları konusunda desteklediğini ve bu yol üzerindeki engelleri kaldırması konusunda kararlığını gösterdi. Son raporlardan birisi şu başlığı taşıyor. “2030 a doğru onur yolculuğu: Sefaleti sonlandırma, hayatları değiştirme ve gezegeni koruma”. Burada beyan edilen; “Sivil topluma özgür, aktif ve anlamlı yaşaması konusunda, kanunlar çerçevesinde olanak sağlamak, kadınların, azınlıkların, lezbiyenlerin, eşcinsellerin, çift cinsiyetli insanların, cinsiyet değiştirenlerin seslerini duyurmak ”tır. Genel Sekreterin “Eşcinsellerin hakları” konusunda birçok durumda birçok açık raporları olmuştur.

  Yeni ajandada Cinslerin eşitliliği konusu,  SDG yani sürdürüle bilinir gelişme hedeflerinde de “Cinslerin eşitliliğine ulaşmak ve bütün kadınları ve kızları güçlendirmek” şartıyla da belirtilmiştir.  Bu da, cinslerin eşitliği ve eşcinsellerin haklarını kabul etme konusunun, BM’ in bu “Yeni Ajanda” da çözmeyi istediği, hedeflenmiş bir konu olduğunu gösteriyor.

  BM Genel Kurulu Özel Bölümü düzenlenmeden önce, LGBT, basın ve sosyal medyanın da yardımıyla, eş zamanda dünyanın birçok yerinde çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. Buralarda, homoseksüelliğin artık bir gerçek olduğu mesajı verilmiş ve eşcinsellerin kendi cinsel kimliklerini seçmeleri haklarının uluslar arası koruma yasalarıyla ve insan hakları sistemiyle belirlenmesi mesajı verilmiştir.

  Bir diğer tarafta, “Yeni Ajanda” taslağı 3 çeşit evliliği yasaklamış: çocuk yaşta evlilik, erken evlilik ve zorlanmış evlilik.” BM topluluğuna göre çocukluk 18 yaşında sona eriyorsa, “erken evlilik” 18 yaşından öncesi demektir. Bu demek oluyor ki, “Yeni Ajanda” 18 yaş altı evlilikleri yasaklarken, ergenler için zina, homoseksüellere insan hakları ve herkese temel haklar sağlamak konusunda avukatlık yapıyor.

  Böylece kendiliğinden bir soru ortaya çıkıyor: “Toplumlar, ergenlerin evliliğini yasaklayıp zinaya izin vermeleriyle ve homoseksüelleri yasal koruma altına almasıyla ne elde edecek?

  Üçüncü: Aile kanunları dâhil, Kanun ve yasaları değiştirme talebi Yasama da “ayrıcalık yasası” sayılıyor.

  İslam, kadın ve erkek arasında eşitlik vermiştir ama fıtrat ve sorumluluklar açısından aralarında ayırım vardır. Böylece ailenin bağları sağlamlaşır, sağlıklı ve güçlü bir toplum oluşturmak için ailenin rolü desteklenmiş olur.

  Yeni Ajanda Taslağı, tüm nitelikleri geçerek, bu nitelikleri “ayrımcılık yasası” olarak etiketleyip kanunları değiştirmek istiyor. Âlimler teşekkülleri ve İslami Kuruluşlar aile bağlarını tehdit eden hiçbir isteği kabul edemez. Yeni ajanda nın ayrımcılık yasası deyip değiştirmek istedikleri şunlar;

   -Evlilik ve boşanma yasalarında tam eşitlik

   -Himaye ve yönetimi feshedip aile içinde tam ortaklık ve sorumlulukları eşit paylaşmak

   -Mirasta eşitlilik, sürdürüle bilinir kalkınma hedeflerinde taslaktaki esaslar (1.4) ve (5.a) da ayrıca BM Genel Sekreterinin birçok raporunda yer alıyor

   -Cinslerin eşitliği yani tüm cinslerin eşcinseller dâhil hakları vardır. Karı kocanın mirasını alırken, eşcinsel de eşinin mirasını almalıdır. Edindikleri evlat da miras almalıdır. Ayrıca normal çiftler gibi sosyal garantileri, güvenceleri, vs olmalıdır.

   

  Dördüncü: 2030 da Yeni Ajandayı uygulama zorunluluğu. Bu zorunluluk defalarca tekrar edilmiş. Mesela; İnsan Hakları Uluslararası Konferansı başlığı olan; ICPD 2014 ve sonrası Raporunda “Tüm insanların ırk, cinsiyet, din, politik ve diğer görüşlerine bakılmaksızın, cinsellik ve üreme hakları evrensel insan haklarıdır, tüm devletler bunu sağlamak zorundadır” yazar.

  Ayrıca Yeni Ajanda şunu belirtir; “Ajanda, Devletlerin uluslararası kanunlar altında haklar ve kurallar çerçevesinde uygulanacaktır ve bu önümüzdeki 15 yıl içinde yönlendirilecektir.

   Aynı taslakta bir yerde“ mevcut tüzük BM i herhangi bir devletin bölgesel hukukuna karışmasını kapsamaz” derken başka bir yerde ”Yeni ajanda BM in amaçları ve prensipleri doğrultusunda yönlendirilecek” şeklinde net bir zıtlık yer alır.

  Aynı paragrafta, “ulusal politik ve önceliklere saygı” ifadesi yer alırken “Sürdürülebilinir kalkınma hedefleri entegre edilecek ve global ve uluslar arası uygulanacak” ifadesi de yer alır. Bu gösterir ki dini veya temel değerler ve ahlaklar konusunda çatışma olsa bile hedefler hiç ayrıcalık olmadan uygulanacaktır.

  Bunun gibi, taslak da madde (16.10) da: “ ulusal yasalar ve uluslararası özgürlükler ile temel özgürlükleri korumak” ifadesi kendi içinde bir zıtlıktır. Çünkü temel özgürlükler Yeni Ajandanın raporlarına ve belgelerine göre çok geniştir. Cinsel kimliği seçme özgürlüğü, cinsel eğilim birçok ülkenin ulusal yasalarına göre aykırıdır.

  Bu aşırı zıtlık altında, temel özgürlükleri uluslararası ve ulusal yasalar ile kombine etmek imkânsızdır.

  Böylece, muhafazakâr ülkeler kendi kanunlarını uluslararası birliğe mi uyduracaklar, yoksa BM yeryüzündeki kişilerin kültürel farklılıklarına ve kendi ulusal yasalarını oluşturmalarına saygı mı duyacak?

  Alimler Teşekküllerinin ve İslami organizasyonların istekleri;

  1-Biz Birleşmiş milletlerden ve bağlı kuruluşlardan Uluslararası barış ve güvenliği sürdürdükleri ahlaki organizasyonlara ve insanların isteklerine saygı duymasını istiyoruz.

  2-Islam Devletleri, CEDAW, Beijing ve Cairo dokümanlarında olduğu gibi nüfus, kadın ve çocuklar konusundaki Uluslararası dokümanlar hakkında birleşik ve kararlı bir duruş sergilenmeye ve İslam tüzüğüne aykırı olanı reddetmeye davet ediliyor.

  3-Hükümetlerin duruşunun farklılıklara sarılmaya, ulusal kimliğini ve bağımsızlığını korunmaya yönelik güçlendirilmesini, ve,

  4-Birleşmis milletler teşkilatından bütün bölgelerde kadınların ve kızların cinayet, kundakçılık, işkence, tutuklanma ve sistematik tecavüze maruz kaldığı şiddetin kaldırılması için ciddi adımlar atılması isteniyor.

  Bu beyan aşağıdaki Alimler Teşkilatı ve Islami STK lar tarafından onaylanmıştır.

  The Statement is issued by the following Scholar’s entities & Islamic NGOs:

  1   International Union for Muslim Scholars (IUMS)

  2   European Council for Fatwa and Research

  3    Australian Federal Council of Imams

  4      Algerian Muslim Scholars Association

  5   The Supreme Council of Imams and Islamic Affairs in Brazil

  6   European assembly of Imams and Advisors

  7   The Islamic Union in Denmark

  8   Advisory Board of the Indonesian Awqaf

  9   The Islamic Fiqh Academy India

  11   Samastha Kerala Jam'iyyathul Ulama

  11   Iraq Scholars Association

  12   The Higher Judicial Institute in Syria

  13    Al-Quds International Institution

  14   Justice and Charity Jamaa

  15   Nepal Association of Scholars

  16   Palestinian Scholars League

  17   Scholars Association in Somalia

  18   Syrian Scholars Association

  19   Tunisian Association for Sharia Sciences

  21   Muslim Judicial Council of South Africa

  21   The Islamic Supreme Council of Senegal

  22   The Association of Mercy to the World in Canada

  23    European Assembly for Imams and Advisors

  24   Sunni scholars Association

  25   The Association  of  Palestinian  Scholars  (outside Palestine )

  26  ALShareef Academy for Studies of Origins of Jurisprudence & Sharia Divisions LTD

  27   The Front  of  Azhar scholars

  28   Egyptian Syndicate of Advocates

  29   The Union of Muslim Lawyers in Lebanon

  31   Islamic Conference of Shari'a and law in Lebanon

  31   Union of Islamic institutions in Lebanon

  32   The Islamic Salvation Association in Lebanon

  33   Association of Muslim Scholars in Lebanon

  34   International  Muslim  Organization  for  Woman  and Family

  35   Global League for Islamic Women’s Organizations

  36   Muslim Woman Organization in Sudan

  37   Islamic Medical Association/UK

  38  Future  Empowerment  Center  for  Consultations  and Studies

  39  Society  for  the  Promotion  of  Sharia  Sciences, Khartoum , Sudan

  40   World Islamic Medical Organization , Sudan

  41   slamic League For Iraqi Women

  42   Islamic woman forum in Iraq

  43   Zahrat  Al-Iraq  for  Relief  and  Development Association In Iraq

  44   Muslim Sister Association in Iraq

  45   Al Najat social association in Lebanon

  46   Irish Council of Imam

  47   Hemam Qataria Organization

  48   The Isaad Consulting Center

  49   International Islamic Forum for Family & Women

  51   The  Parliamentarians  Association  for  the  family  -Tunisia

  51   Lebanese league for The Protection of the Family

  52   Mawada  Association  for  Family  Counseling  in Lebanon

  53   Women's Commission for care and social networking in Lebanon

  54   PERTUBUHAN  IKRAM  MALAYSIA-  (IKRAM WOMEN'S WING)

  55   The Institute of Muslim Scholars in Sudan

  56   The Shari'a  League for Muslim scholars and preachers in Sudan

  57   The League Muslim Scholars in Sudan

  58   Islamic Reform Society

  59    Awareness and Consolation Association

  61    Binaa Academy to Qualify Scholars

  61    Youth Protection Project from STIs\HIV\AIDS

  62   President  of  the  International  Academy  of  Sciences family and society

  63   Irshad Islah Islamic Beneficent Association

  64   Kurdistan Islamic Sisters League

  65    Daawa and Islah Association- Tunisia

  66   Arabyan Gulf Ashria Scholors Association

  67   Islamic League For Iraqi Woman

  68   Islamic Union Association

  69   Alumni Association of the Islamic University in Niger