İDSB Tüzük

Bu tüzük, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 30.12.2005 tarih ve 2005/9910 sayılı T.C. Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kuruluş süreci tamamlanan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin çalışma düzenini belirler.

Bu tüzükte kullanılan kısaltmalar ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Birlik: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği,

Genel Kurul: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Kurulu,

Konsey: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Konseyi,

Kurucu Üye: Birliğin kuruluşunu gerçekleştiren üyeler,

Üye: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne üye olan tüm sivil toplum kuruluşları,

İlişkili Üye: Oy hakkı olmaksızın gözlemci sıfatıyla Birlik faaliyetlerine katılan sivil toplum kuruluşları veya tüzel kimliğe sahip olmayan Birlik üyesi sosyal girişimler,

Temsilci: Üye kuruluşların yetkili organlarınca Birlik nezdinde kendilerini temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi veya üye kuruluşun başkanı,

Divan: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Kurul Divanı,

Genel Sekreter: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri,

Merkez Ülke: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Merkezi, Türkiye

Ev Sahibi Ülke: Birlik Genel Kurulu’na, Konsey toplantılarına veya diğer Birlik faaliyetlerine ev sahipliği yapan ülkedir.

Birliğin Türkçe adı, “İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” olup, Türkçe kısaltılmış adı “İDSB”dir.

Birliğin İngilizce adı, “The Union of Non-govermental Organizations of the Islamic World” olup, İngilizce kısaltılmış adı “UNIW”dir.

Birliğin Arapça adı, “İttihadu’l-Munazzamati’l-Ehliyyefi’l-Alemi’l-İslami” olup, Arapça kısaltılmış adı “EL-İTTİHAD”dır. 

Birliğin merkezi İstanbul, Türkiye’dir.

Birliğin logosu, aşağıdaki gibidir:

Birliğin Logusu

Birlik dili; Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca'dır. Resmi belgelerde Türkçe, Arapça ve İngilizce esastır.

Birlik resmi yazışmalar dışında, tanıtım, iletişim ve koordinasyon gibi amaçlarla diğer dünya dilleriyle de yayınlar ve yazışmalar yapabilir.

Birlik organları; 

Genel Kurul, Konsey, Sekretarya, Komisyonlar, Müşavirlikler, Denetleme Kurulu, İstişare Heyeti, Şube ve Temsilcilikler ile Konsey’ce kurulması uygun bulunan diğer birimlerden oluşur.

Birlik, faaliyetlerini bu organlar vasıtasıyla yürütür.

Konsey, bu organlar dışında, çeşitli çalışma grupları ile geçici komisyonlar ve birimler kurabilir. 

Birlik organlarının işleyiş ve çalışma şartları, işbu tüzük hükümlerine
göredir.

Birlik; Genel Sekreter'in münferiden, Genel Sekreter Yardımcıları'ndan herhangi ikisinin Birlik unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile tüzük çerçevesinde en geniş manada temsil ve ilzam edilir.

Konsey gerekli gördüğü durumlarda, konsey üyelerinden birine münferit işlem yetkisi verebilir.

 • İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek;
 • Tüm dünyada adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunmak;
 • Bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumak;
 • Sivil toplumun katılımcı ve çoğulcu ilkelere dayalı olarak daha da geliştirilmesi için karşılıklı işbirliği çerçevesinde teknik ve sosyal çalışmalar yapmak;
 • İslam kültür ve değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.
 • Birlik faaliyetleri, Birliğin amaçları istikametinde;
 • İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonunu kendi anayasal sistemlerine saygılı bir çerçevede temin etmek;
 • Üye kuruluşlar arasında bilgi, tecrübe ve görüş alışverişini sağlayarak Birlik gayesi çerçevesinde ortak refleksler geliştirmek ve kurumsal kazanımlar sağlamak;
 • Güvenli ve barışçı bir dünya hedefleyen tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde daha iyi bir dünya için çalışmalar yapmak ve bu kapsamda icap eden yapısal düzenlemeleri oluşturmak, gerekli bulunan şube ve alt birimler, temsilcilikler açmak;
 • Üye kuruluşlarla birlikte uluslararası mekanizmalara etkin bir surette katılımı sağlamak;
 • Gönüllü teşekküllerin ilgi alanlarına giren uygun görülen programları yaygınlaştırmak ve bunlara yönelik organizasyonlara katılmak ve her türlü desteği sunmak; ortak çalışma grupları kurmak; araştırma merkezleri açmak; eğitim programları düzenlemek;
 • İslam dünyasını alakadar eden problemlerin çözümüne müştereken katkıda bulunmak;
 • Birlik ilgi alanlarındaki gelişmeleri ve kriz bölgelerini izlemek, gelişen durum ve değişimlere göre üye kuruluşların katılımını sağlayarak ortak tavır belirlemek, projeler geliştirmek, icap eden inisiyatifi almak, gerek duyulduğunda izleme komiteleri kurmak, İslam kültür ve medeniyetinin tanıtılmasına ve her türlü ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak;
 • İslam dünyasında işbirliği ve dayanışmayı tesis etmeyi hedef alan her türlü bölgesel, yerel ve uluslararası teşebbüsü desteklemek;
 • Sıkıntı içinde olanlara, savaşlardan ve afetlerden zarar görenlere, gerektiğinde mahalli ya da uluslararası hayır kurumlarıyla da işbirliği yaparak yardım etmek;
 • Birlik, tüzüğünde belirlenen faaliyetlerini yaparken; menkul ve gayrimenkulleri alabilir satabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, taşınmaz mallara yönelik ayni ve şahsi haklar, ipotekler tesis ve fek edebilir, bağış kabul edebilir.
 • Keza Birlik, her türlü ticari faaliyette bulunabilir ve işletmeler kurabilir, ortak olabilir. Resmi ve özel kuruluşlarla koordineli bir şekilde ortak projeler yürütebilir.
 • İslam kültürünü ve Birlik amaçlarını benimsemiş olan,
 • Hiçbir surette şiddete bulaşmamış olan,
 • Kâr amacı gütmeyen,
 • Hiçbir dış otoriteden emir almayan
 • Kendi ülke mevzuatlarına uygun olarak tüzel kişiliğe sahip olan,
 • Üyelik başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olan,
 • Herhangi bir siyasi parti ve yan kuruluşu olmayan,
 • Birliğe halen üye iki kuruluşun referansını alan her sivil toplum kuruluşu, Birliğe üyelik için başvuruda bulunabilir.
 • Üyeliğe başvuru şartlarını haiz olmak kaydıyla, yetkili organlarınca Birliğe katılım kararı alan her sivil toplum kuruluşu, temsilcisi aracılığıyla yazılı olarak üyeliğe müracaat eder.
 • Yetkili organ kararında Birlik nezdinde temsilci olarak yetkilendirilen kişi açıkça belirtilmelidir.
 • Üyelik başvurusu, yetkili temsilci tarafından eksiksiz olarak doldurulan Birlik Katılım Formu ile Konsey’e yapılır. Ayrıca kuruluşun Birliğe katılım kararı ile halen Birlik üyesi olan iki kuruluşun referansı da Katılım Formu'na eklenir.
 • Üyelik başvurusuna yönelik işlemler, ilk Konsey toplantısına sunulmak üzere Sekretarya tarafından takip edilir.
 • Üyelik müracaatında bulunan sivil toplum kuruluşlarının, üyelik şartlarını yerine getirip getirmediği Konsey’ce tespit edilir.
 • Talep Konsey’ce uygun bulunduğu takdirde, keyfiyet, üyeliklerin oylanacağı Genel Kurul’dan en az on beş gün önce toplantı gündemiyle birlikte tüm üyelere bildirilir.
 • Konsey tarafından üyelik başvurusu reddedilen veya üç ay içinde üyelik talebine cevap verilmeyen kuruluş, üyeliğe tekrar müracaat için üç yıl beklemek zorundadır.
 • Genel Kurul tarafından da üyelik müracaatının uygun bulunması halinde, bu kuruluşlar Genel Kurul onay tarihinden itibaren diğer üyelerin sahip olduğu haklara sahip olur.
 • Genel Kurul tarafından üyelik başvurusu reddedilen kuruluş, üyeliğe tekrar müracaat için beş yıl beklemek zorundadır.

Temsilciler, mümessili bulundukları üye kuruluşu, Birlik nezdinde üye sıfatıyla temsil ve ilzam ederler. Her kuruluş, Konsey’e yapacağı yazılı taleple, kendi temsilcisini dilediği zaman değiştirebilir. Üye kuruluşlar, Birlik nezdinde daimi olarak bir temsilci belirleyecekleri gibi, her toplantı için asıl temsilci yerine toplantının mahiyetine göre ayrı bir temsilci de tayin edebilirler.

Üyelerin hakları:

1. Oy kullanma,

2. Birlik organlarına seçilme, aday gösterme,

3. Birlik bütçe ve faaliyetlerinden haberdar olma,

4. Genel Kurul’da ve görevli olduğu Birlik organlarında hazır bulunma ve görüşlerini açıklama,

5. Birlik faaliyetlerine katılma,

6. Yeni üye kabulleri ile ilgili görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir.

Her üye, tüzük hükümleri çerçevesinde;

1. Genel Kurul toplantılarına katılma,

2. Birlik üyelik kriterlerini sürekli muhafaza etme,

3. Seçildiği organ faaliyetlerine iştirak etme,

4. Birlik iç huzurunu koruma,

5. Birlik faaliyetlerine katılımda, kendi masraflarını karşılama,

6. Yıllık aidatını ödeme,

7. Talep halinde Birlik faaliyetlerinin koordinasyonu çerçevesinde kendi aktiviteleri ile bilgileri gecikmeden sağlamak yükümlülüğündedir.

Tüzük hükümleri çerçevesinde; 1. Her üye, Birlik merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla Birlik üyeliğinden ayrılabilir. 2. Ayrılan üye, ayrılma yılı itibariyle tahakkuk etmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

Tüzük hükümleri çerçevesinde; 1. Üyelik şartlarını kaybetmek, 2. Birlik organlarındaki görevini kötüye kullanmak, 3. Birlik içi barışı ihlal etmek, Birliğe karşı hasmane tavır almak, 4. Birlik gaye ve maksatlarına zıt davranış ve açıklamalarda bulunmak, 5. Birliğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunmak, 6. Yazılı uyarıya rağmen iki dönem üst üste aidat borcunu ödememek, 7. Mazeretsiz olarak üst üste üç defa Genel Kurul toplantısına katılmamak, Maddelerinden birine dayanarak, hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye kuruluşun veya onu temsil ve ilzama yetkili temsilcisinin durumu, Konsey’ce yazılı olarak kendilerine bildirilir ve 60 gün içinde yazılı savunma istenir. Bu uyarıda çıkarılma sebepleri üye kuruluşa açık olarak bildirilir. Gecikmesinde mahzur bulunan hallerde ilgili kuruluşun üyeliği, Konsey’ce askıya alınır. Üyeliği askıya alınan kuruluş, Genel Kurul kararına kadar Birlik faaliyetlerine katılamaz. Savunmanın değerlendirilmesini müteakip Konsey’in önerisi ve Genel Kurul’un uygun bulması halinde üye kuruluş, üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üye, ayrılma yılı itibariyle tahakkuk etmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir

Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurul; Birliğe kurucu üye sıfatıyla iştirak eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sonradan üyeliğe kabul edilen kuruluş temsilcileri ile ilişkili üyelerden oluşur.

Genel Kurul, yılda bir kez Konsey’in tespit ve ilan edeceği tarihte ola- ğan olarak toplanır. Konsey’in lüzumlu bulması halinde, Genel Kurul toplanma süresi iki yıla uzatılabilir. Genel Kurul, Konsey’in gerekli gördüğü hallerde veya Birliğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman için olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıları, Birlik Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.

Sekretarya, Birlik tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden; toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve Birliğe yeni üyelik müracaatları hakkında yazılı ya da elektronik posta yolu ile bilgilendirilmek suretiyle Konsey’ce toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantılarda çağrı süresi on gün olup, süre dışında genel kurallara uyulur. Bu çağrıda, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının, Birliğin uluslararası niteliği göz önüne alınarak ertesi gün yapılacağı belirtilir. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle Konsey’ce geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk çağrı usulüne uygun olarak belirlenmiş olan toplantı tarihinden en geç beş gün önce üyelere duyurulur. Bu toplantının geri bırakma tarihinden itibaren altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı, mücbir sebepler dışında bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul’un yetkileri şunlardır:

1.  Birliğin genel politikasını, temel stratejisini, vizyon ve misyonunu belirlemek,

2. Genel Sekreteri ve Konsey üyelerini seçmek,

3. Birlik tüzüğünü değiştirmek,

4. Lüzumu halinde yeni organlar oluşturmak, mevcut organların statü- lerini değiştirmek veya tamamen kaldırmak,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanını seçmek,

6. Konsey’in teklif ettiği üyelik müracaatlarını nihai olarak değerlendirmek, Konsey’ce üyelikleri askıya alınan Genel Kurul veya Konsey üyelerinin durumunu karara bağlamak,

7. Şube ya da temsilciliklerin açılmasına, lüzumlu bulunduğu takdirde kapatılmasına karar vermek, Birliğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayacak tarzda faaliyet gösteren şubeleri feshetmek, temsilcileri azletmek, faaliyeti Konsey’ce askıya alınan şube ve temsilciliklerin durumunu karara bağlamak,

8. Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ve gerekli gördüğünde görevden almak,

9.  Birlik organlarının faaliyetlerini değerlendirmek, hesapları incelemek, Konsey’i ibra etmek ya da görevden almak,

10. Bir sonraki yılın genel faaliyet planını görüşüp karara bağlamak,

11. Yıllık aidat miktarını belirlemek,

12.  Birliğin fesih ve tasfiyesine karar vermek, mevzuatın ve tüzüğün kendisine yüklediği diğer görevleri yerine getirmektir.

Genel Kurul toplantı gündemi, Konsey’ce önceden hazırlanarak çağrı ile birlikte üyelere gönderilir. Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görü- şülür; ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki sırayı değiştirebilir

Her üye, bir oy hakkına sahiptir. Üye kuruluşlar adına oyu, o kuruluşun başkanı veya Birlik nezdindeki temsilcisi veyahut usulüne uygun yazılı yetki belgesi ile vekâleten görevlendirilen vekili kullanır. Bir üye, Genel Kurul’da üçten fazla üyeyi vekâleten temsil edemez. Üyeyi ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye oy kullanamaz. Üyelik aidatını yıl içinde Genel Kurul’dan önce ödemeyen üyeler, o yılki Genel Kurul toplantısını oy hakkı olmaksızın gözlemci sıfatıyla takip edebilirler. Oylama; Divan Başkanlığının kararına göre, el kaldırmak suretiyle açık usulle ya da kapalı zarf kullanarak gizli usulle yapılır.

Genel Kurul toplantısı, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde Birlik Merkezi mevzuatına göre Birlik Merkezinde yapılır. Genel Kurul toplantısına katılacak üye, salon girişinde düzenlenen listede isminin karşısını imzalar. Her yeni temsilci, yazılı yetki belgesini salon girişindeki görevliye teslim etmek zorundadır. Genel Kurul toplantı salonunun delegasyon bölümüne, her kuruluş için yetkili olan birer temsilci ile toplantı öncesi Sekretarya’ca belirlenerek kendilerine kart verilmiş görevlilerden başka kimse alınmaz. Diğer katılımcılar, uygun yer bulunduğu takdirde, salonda ayrı olarak düzenlenen gözlemci bölümüne alınırlar. Toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığı Konsey tarafından bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Genel Sekreter veya görevlendireceği bir Konsey üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir kâtipten oluşan Divan seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Divan Başkanı, toplantı düzenini sağlar, konuşmacıları sürelerini de belirleyerek kürsüye çağırır, müdahaleleri sınırlandırır, tartışmaları sona erdirir, soruları oylamaya sunar ve oylama sonuçlarını ilan eder. Divan üyeleri kâtip üye tarafından tanzim edilen toplantı tutanağını Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Konsey’e verilir

Genel Kurul, Birlik Tüzüğü’ne göre Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan en az elli üyenin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı için toplantı yeter sayısı, yirmi beş üyedir. Birliğin feshinin görüşüleceği Genel Kurul toplantıları ise her halükârda üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla yapılır.

Genel Kurul; normal kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt ço- ğunluğu ile; tüzük değişikliği ve fesih kararlarını ise toplantıya katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğuyla alır.

Konsey; Genel Kurul tarafından, Birliğe üye kuruluş temsilcileri arasından seçilecek bir Genel Sekreter ile her biri farklı ülkeden ve fakat birisi daima Birlik merkezi ülke temsilcisi olmak üzere, yapılacak seçim sonunda adaylar arasında en çok oy alanlardan sırayla on asıl, on yedek olmak üzere toplam yirmi bir üyeden oluşur. Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve Konsey üyeleri üç yıllık dönem için seçilirler.

Konsey üyeliğine aday olmak isteyen her Genel Kurul üyesi, seçimin yapılacağı Genel Kurul’dan en az kırk gün önce Birlik merkezine ulaşacak şekilde yazılı olarak Konsey’e başvurur. Tüm adayların yazılı olduğu liste, Genel Kurul çağrısı ve gündemi ile birlikte üyelere gönderilir. Konsey üyelerinin seçim bölgeleri, ayrıntılı sınırları Konseyce belirlenmek üzere; 1- Merkez Bölge, 2- Orta Doğu, 3- Arabistan Yarımadası, 4- Ön Asya, 5- Uzak Doğu, 6- Kuzey Afrika, 7- Güney Afrika, 8- Batı Afrika, 9- Avrupa ve 10- Amerika olmak üzere on bölgeden oluşur. Genel Kurul üyeleri, Sekretaryaca hazırlanan ve üzerinde adayların adı, soyadı, kuruluşu, ülkesi ve seçim bölgesi yazılı olan oy pusulalarından, her seçim bölgesinden birer aday olmak üzere toplam on aday seçerler. Oy kullanımında bu bölgesel dağılım şartına dikkat etmeyen oy pusulaları ile on adaydan fazlasının işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılır. Tüzük gereği Konsey’de her ülkeden en fazla bir temsilci bulunabilece- ğinden, oylamada o ülke adayları içinde en çok oyu alan aday, o ülke temsilcisi olarak Konsey’e seçilmiş olur. Oylama sonunda en çok oyu alan on aday, asıl üye; takip eden on aday ise, yedek üye olarak belirlenir. Eşit oy alan adaylar, Divan Başkanlığı’nca seçimin yapıldığı aynı toplantıda Genel Kurul huzurunda yapılacak kur’ayla elenir. Herhangi bir nedenle üyeliği sona eren asıl üyenin yerine, sırayla en fazla oyu alan yedek üye Konsey’ce göreve davet edilir.

Konsey üyelerinin görevleri; 1. Konsey toplantılarına katılmak, Birlik gaye ve maksatları istikametinde tüm Konsey faaliyetlerine katkıda bulunmak, 2. Birlik komisyonlarına seçilmeleri halinde, o komisyonda Başkan sı- fatıyla görev almak, 3. Birlik adına seçim bölgeleri itibariyle bölgesel etkinliklerde, her öl- çekte temsil ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, 4. Birlik ruhunu korumaktır. Konsey üyeleri görevlerini, temsilcisi bulundukları kuruluş ya da ülke adına değil, Birlik adına icra ederler ve Genel Kurul’a karşı sorumludurlar.

Konsey’in görev ve yetkileri; 1. Birliği üçüncü kişilere karşı temsil etmek, 2. Genel Kurul kararlarını uygulamak, 3. Birliğin icra organı sıfatıyla, kuruluş gaye ve maksatları ve genel politikası istikametinde Birlik faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları icra etmek, 4. Üye kuruluşlar arasında bilgi, tecrübe ve görüş alışverişini sağlayarak Birlik gayesi çerçevesinde ortak refleksler geliştirmek ve kurumsal kazanımlar sağlamak maksadıyla sürekli ya da geçici komisyonları, özel çalışma gruplarını kurmak veya değiştirmek, 5. Gündemindeki konuları ilgili komisyonlara havale etmek, çalışmalarını izlemek; komisyon ve çalışma gruplarının proje ve programlarını ve sonuç raporlarını görüşüp, uygun bulursa onaylamak, yayımlamak; bu kazanımlar istikametinde Birlik ilgi alanında sosyal, kültürel ve ekonomik istikrar ve huzura katkıda bulunmak, 6. Diğer kültür guruplarıyla iletişim kurarak, İslam kültür ve medeniyetinin tanıtılmasına gayret göstermek, 7. Dünya gündemini ve Birlik ilgi alanlarındaki gelişmeleri ve kriz bölgelerini izlemek, değerlendirmek ve gelişen durum ve değişimlere göre üye kuruluşların katılımını sağlayarak gecikmeye mahal vermeden ortak tavır belirlemek, projeler geliştirmek, icap eden inisiyatifi almak, gerek duyulduğunda izleme komiteleri kurmak, 8. İhtilaflı bölgelerde arabuluculuk yapmak, barışa katkı sağlamak, 9. Üye kuruluşlar arasında olabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, 10. Konsey üyeleri arasından merkez ülke temsilcisi dışındaki diğer Genel Sekreter yardımcılarını seçmek, 11. Üyelik için yapılan müracaatlardan uygun bulduklarını Genel Kurul’un kabulüne sunmak, 12. Tüzük çerçevesinde Birlik üyelerinin, Genel Kurul ya da Konsey üyeliğini askıya almaya karar vermek, 13. Toplantının yeri, zamanı ve gündemini hazırlayarak Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, 14. Genel Kurul’a yıllık faaliyet raporu ile hesap durumunu ve bir sonraki dönemin genel çalışma planını sunmak, 15. Her Genel Kurul toplantısı sonrası için sonuç bildirisi önermek, 16.  Birlik tüzüğünü ve ilgili mevzuatı hazırlamak, Birlik mevzuatında yapılacak her değişikliği ve değişiklik tekliflerini gecikmeden üye kuruluşlara bildirmek, 17. Şube ya da temsilciliklerde görev alacak üyeleri belirlemek, değiş- tirmek ve denetlemek, gerekli gördüğü hallerde temsilcilik ve şube faaliyetlerini askıya almak 18. Birlik için gerekli bulduğu takdirde; her türlü ticari şirket ve işletmeyi kurmaya, taşınmaz malları satın almaya, satmaya, hibe ve her türlü tahsisi kabul etmeye, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmeye veya kaldırmaya karar vermek, 19. Birlik personelinin özlük haklarını belirlemektir.

Konsey yılda en az iki kez olmak üzere, altışar aylık dönemlerde toplanır. Olağan toplantıların yer ve tarihleri Konsey’ce belirlenir. Bu tarih, gerektiğinde Konsey üyelerinin görüşleri alınarak Genel Sekreter’ce değiştirilebilir. Konsey toplantıları her yıl biri merkez ülke olmak üzere, üye ülkelerde ya da uygun bulunacak bir başka ülkede yapılabilir. Genel Sekreter’in talebi veya Konsey üyelerinin yarısının başvurusu üzerine, Konsey olağanüstü toplanır. Gecikilmesinde mahzur olan durumlarda Konsey, elektronik posta yöntemiyle online karar alabilir. Bu kararlar ilk Konsey toplantısında, yazılı hale çevrilerek üyelerce ayrıca onaylanır. Konsey toplantılarına, asıl üyelerin yanı sıra yedek üyeler de katılabilirler. Birliğin uluslararası niteliği göz önünde tutularak, genel katılımı sağlamak maksadı ile uygun sayıda üye, Genel Sekreter’ce gözlemci sıfatı ile Konsey toplantılarına çağrılabilir. Sekretarya, Konsey üyelerine olağan toplantıları; yazılı ya da elektronik posta vasıtasıyla yer, zaman ve gündemini de belirterek en az on beş gün, olağanüstü toplantıları ise aynı içerikle on gün önce bildirir.

Konsey üyeliğinin askıya alınması ile ilgili kararlar, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınır. Konsey üyeleri, kendileri ya da kuruluşları ile ilgili taraf oldukları konularda, oy kullanamazlar. Konsey toplantılarına vekâleten katılanlar, en fazla bir üyeyi temsil edebilirler. İşbu temsil yetkisi sürekli olmayıp, sadece o toplantıya mahsustur. Oylamalar; Konsey kararıyla, el kaldırmak suretiyle açık usulle ya da kapalı zarf kullanarak gizli usulle yapılır.

Dönem içinde veya sonunda kendi isteğiyle ayrılmak isteyen Konsey üyesi, bu isteğini yazılı olarak Genel Sekreter’e iletir ve bu talep Konsey’ce karara bağlanır. Mazeret bildirmeksizin, üst üste üç kez Konsey toplantısına katılmayan üyenin Konsey üyeliği, Konsey’ce sona erdirilebilir. Tüzük kurallarına, Birlik amaç ve faaliyetlerine zıt hareket, tavır ve davranışta bulunan üyenin Konsey üyeliği, bu durumun hâsıl olmasını izleyen ilk Konsey toplantısında üç Konsey üyesinin teklifi üzerine Konsey’in üçte iki oranındaki çoğunluğuyla askıya alınır. Bu askıya alma kararı, yapılacak ilk Genel Kurul’da karara bağlanır

Genel Sekreter; Genel Kurul’da, Konsey’de, Birliğin tüm komisyon ve çalışma gruplarında ve Birlik adına yapılan temaslarda, iştirak edilen bütün toplantılarda ve üçüncü kişiler nezdinde Birliği en üst düzeyde temsil eder. Bu görev, Genel Sekreter’in hazır bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter Yardımcıları tarafından ifa edilir.

Genel Sekreter’in seçimi; Genel Kurul tarafından en az üç farklı seçim bölgesinden ve en az on üyenin teklifiyle gösterilen adaylar içinden Konsey üyelerinin seçimiyle birlikte eş zamanlı olarak yapılır. Her üye, ancak bir aday gösterebilir. Aday teklifleri, seçimin yapılacağı Genel Kurul’dan en az kırk gün önce Birlik merkezine ulaştırılmalıdır. Genel Sekreter adaylarının yazılı olduğu liste, Genel Kurul çağrısı, Konsey üyeliği aday listesi ve Genel Kurul gündemi ile birlikte üyelere gönderilir. Yapılacak seçimde Genel Sekreter adayları içinde en çok oyu alan aday, yeni seçilen Konsey üyeleriyle birlikte üç yıl için Genel Sekreter seçilmiş olur.

Genel Sekreter’in görevleri: 1. Birlik içinde ve Birlik organlarının görevlerinin icrası amacıyla tüm üyeler arasında koordinasyonu sağlamak, 2. Konsey’i olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, 3. Konsey ve katıldığı takdirde komisyon toplantılarına başkanlık yapmak, 4. Genel Kurul ve Konseyce alınan kararları takip ve icra etmek, 5. Konsey ile diğer Birlik organları arasındaki işbirliğini düzenlemek, etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak, 6. Gerek gördüğünde belli konularda genel tercihleri belirlemek maksadıyla üyeler arasında yazılı ya da online referandum yapmak, 7. Konsey toplantı gündem taslağını koordine etmek, 8. Gerektiğinde, konuyla ilgili kişileri Konsey toplantılarına davet ederek, görüş ve bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamak, 9. Konsey’in kararları ve Birlik faaliyetleriyle ilgili olarak, Konsey’ce genel kabul gören tercihler istikametinde, sözlü ve yazılı açıklamalar yapmak ve her platformda Konsey’i temsil etmek, 10. Konsey ile ilgili her türlü yazışmayı yapmaktır.

Birliğin dört Genel Sekreter Yardımcısı vardır. Genel Kurul tarafından Konsey üyeliğine seçilen Türkiye Temsilcisi, Birlik merkezi Türkiye olması hasebiyle aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcısıdır. Diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Konsey üyeleri arasından Konsey’ce seçilir

Genel Sekreter Yardımcılarının görevleri, başkaca bir karar yoksa kendi aralarında yaşça daha büyük olana öncelik tanıyarak; 1. Genel Sekreter’e, her konuda yardımcı olmak, 2. Kendi aralarında yapacakları işbölümü istikametinde Birlik çalışmalarını koordine etmek, 3. Hazır bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter’e gerek Konsey toplantılarında, gerekse Birliğin diğer etkinliklerinde vekâlet etmek, 4.  Genel Sekreter’in bir şekilde görevinden ayrıldığı durumlarda ilk Genel Kurul toplantısına kadar vekâleten Türkiye Temsilcisi olan Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterlik görevini ifa eder

Birliğin tüm idari ve teknik ofis çalışmalarını, evrak kabul ve yazışmalarını yürüten Sekretarya; Birliği idari yetkili ve sorumlu sıfatıyla temsil eden Genel Sekreter ve dört Genel Sekreter Yardımcısı ile başlarında Genel Koordinatörün bulunduğu yeterli sayıdaki diğer idari ve teknik personelden oluşur. Genel Sekreter, Birliğin tüm personelini tayin eder, gerektiğinde gö- revden alır. Genel Koordinatör, en üst düzey Birlik personeli sıfatıyla ofis çalışmalarının baş sorumlusu olarak sekretarya görevlerini ifa eder. Yardımcıları ile birlikte Birlik organlarının faaliyetlerine katılarak, profesyonel katkı sağlar. Sekretarya, çalışmalarını Birlik merkezinde sürdürür.

Sekretarya, Genel Sekreter ve Yardımcılarının gözetiminde;

1. Konsey’e ve Birlik organlarına yapılacak her türlü müracaatı, ilgili birimlere gecikmeden sunmak üzere Birlik adına kabul etmek,

2. Birlik organları ve üyeleri arasında iletişimi ve genel koordinasyonu sağlamak,

3. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Konsey tarafından verilen talimatları yerine getirmek,

4. Birlik idari faaliyetlerini yürütmek ve yazışmalarını düzenlemek,

5. Birlik organlarının toplantı alt yapısını oluşturmak,

6. Genel Kurul ve Konsey toplantıları gündem taslağının ve toplantıya katılacak üye listesinin hazırlanmasını koordine etmek, toplantı zabıtlarını tutmak ve alınan kararları üye kuruluşlara, ilişkili üyelere ve ilgili mercilere ulaştırmak,

7. Genel Kurul ve Konsey toplantılarıyla ilgili çağrı prosedürünü yerine getirmek, toplantıya katılacak üyelerin ulaşım ve konaklama hizmetlerini koordine etmek,

8. Birlik müşavirleriyle devamlı temas halinde olarak, Birlik faaliyetlerinin normal seyrinde akışını koordine etmek,

9. Birlik tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesini ve güncel tutulmasını sağlamak,

10. Birlik çalışmaları ile ilgili arşiv, yazışma ve evrak yönetim sistemini oluşturmak ve çalıştırmak,

11. Birlik organlarının ihtiyaç duyduğu ofis çalışmaları ile sekretarya desteğini sağlamak ve diğer büro hizmetlerini yapmaktır

Birlik komisyonları; Kültür ve Eğitim Komisyonu; Kadın, Aile ve Genç- lik Komisyonu; İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu; Mali ve İdari İşler Komisyonu; Sosyal ve İnsani İşler ve Dayanışma Komisyonu; Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonu olmak üzere altı ana komisyondan ve gereği halinde oluşturulabilecek geçici komisyonlardan oluşur. Her komisyon, faaliyet alanı itibariyle konusunda uzmanlaşmış Birlik üyelerinden oluşur. Komisyon başkanları, Konsey üyeleri arasından; komisyon başkan yardımcısı ve üyeleri ise, aday olan kuruluş temsilcileri arasından Konsey’ce seçilir. Komisyon üyelerinin seçiminde, mümkün olduğu kadar coğrafi temsile dikkat edilir. Birlik çalışmalarına daha geniş katılımı sağlamak maksadıyla, üye kuruluşların aynı komisyonda birden fazla temsilcisi bulunamaz. Her ana komisyon ihtiyaç duyduğu nispette, kendi üyeleri arasından raportör üyeler seçebilir ve daha özel alanlarda faaliyet göstermek maksadıyla geçici ya da sürekli olmak üzere, kendi komisyon azaları içinden başkan ve üyelerini de belirleyerek yeterli sayıda alt komisyonlar oluşturabilir. Komisyonların üye sayısı, bütçeleri, yetkileri, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir. Komisyon başkanları, Konsey’de kendi komisyonunun bütçesi oylanırken oy kullanamazlar. Her komisyon, tüzük genel hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, kendi çalışma esaslarını belirleyebilir. Komisyonlar, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü teknik ve akademik kişi veya kurumlarla işbirliği yapabilir, destek alabilir, uzmanları toplantılarına davet edebilir. Komisyon başkanları, komisyon harcamalarının, kendilerine tahsis edilen bütçe çerçevesinde yapılmasından sorumludur. Komisyonlar, personel ihtiyacını karşılamak için Sekretarya’ya müracaat ederler.

1. Birliğin maksatları ve komisyonun kuruluş amaçları doğrultusunda Konsey’ce veya Komisyon’ca belirlenen konularda ya da üye kuruluş- lardan gelecek talep ve ihtiyaçlar istikametinde kapsamlı çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, 2.  Komisyon faaliyetleri çerçevesinde gerekiyorsa, yerinde de incelemeler yaparak, ilgili kuruluşlarla görüşmeler yapmak, 3. Üye ya da benzer gayeli kardeş kuruluşların hazırladıkları projelere destek olmak, icabında kendileriyle proje ortaklıkları yaparak proje hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak, 4.  Çalışmaların sonuçlarını ve komisyon önerilerini, üye ülkelerdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının da faydalanabilmesini temin etmek maksadıyla bir rapor halinde Konsey’e sunmak, 5. Çalışma yapılan konularla ilgili üye kuruluşlardan geri besleme alarak, kendi kültür ve değer yargılarımız çerçevesinde ortak refleksler oluşturabilmek amacıyla varılan sonuçların değerlendirmesini yapmak, komisyon çalışmalarına kalıcı kurumsal kazanım sağlamak, 6. Üye kuruluşların ve gönüllü kişilerin Birliğin gaye ve maksatları, komisyonun kuruluş amaçları doğrultusunda gelişimine ve eğitimine katkı sağlamak, bu maksatla muhtelif merkezlerde eğitim programları düzenlemek, üyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaktır.

Ana komisyonlara bağlı alt komisyonlar, aşağıda gösterildiği gibidir. Her ana komisyon, ihtiyaca göre bu alt komisyonlardan icap edeni gerçekleştirebileceği gibi daha farklı alt komisyonlar da ihdas edebilir. a) Kültür ve Eğitim Komisyonu 1. İslam kültür ve değerleri eğitimi alt komisyonu, 2. Görsel ve işitsel yayınlar alt komisyonu, 3. Sivil toplum okulu alt komisyonu. b) İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu 1. İnsan hakları ihlallerini takip alt komisyonu, 2. Ayrımcılıkla mücadele alt komisyonu, 3. Göçmenler ve Mülteciler alt komisyonu. c) Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonu 1. Kadın kolları alt komisyonu, 2. Aile alt komisyonu, 3. Gençlik kolları alt komisyonu. d) Sosyal - İnsani İşler ve Dayanışma Komisyonu 1. İnsani yardım alt komisyonu, 2. Sağlık ve Helal Gıda alt komisyonu, 3. Çevre alt komisyonu, 4. Medya ve enformasyon alt komisyonu. e) Mali ve İdari İşler Komisyonu 1. Birlik bütçe alt komisyonu, 2. Proje destekleme alt komisyonu, 3. Teşkilatlanma alt komisyonu. f) Ar-Ge Komisyonu 1. Bilgi bankası alt komisyonu, 2. Bilişim alt komisyonu, 3. Stratejik araştırmalar alt komisyonu

Müşavirlikler, Konsey’e bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliği, Mali Mü- şavirlik ve Basın Müşavirliğinden oluşur. Konsey gerekli bulduğu takdirde yeni müşavirlikler ihdas edebilir, mevcut olanları değiştirebilir. Genel Sekreter tarafından görevlendirilen müşavirlerin sayısı, bütçeleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir. Müşavirler, Sekretarya ile işbirliği içinde, kendilerini ilgilendiren konularla ilgili Birlik organlarının talepleri istikametinde görüş bildirerek Birlik faaliyetlerine katkı sağlarlar. Müşavirler, davet edildikleri takdirde Birlik toplantılarına katılarak bilgi, tecrübe ve görüşlerini beyan ederler. Müşavirler, Birlik şube ve temsilcilik faaliyetlerine de kendi sahalarıyla ilgili desteği sunarlar

Birlik merkezi barosu avukatlarından bir Hukuk Müşaviri ile yeterli sayıdaki yardımcılarından oluşur. Gerekli görülen hallerde diğer ülkelerden belirlenecek yardımcı avukatlar, Hukuk Müşavirliğine bağlı olarak istihdam edilebilir. Hukuk Müşaviri, Birliğin bilcümle hukuki işlemlerini yürütür. Birliği; Dernekler Dairesi Başkanlığı ve yerli ya da yabancı emsali kurumlar ile Birlik faaliyetleriyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üçüncü kişiler, Türk Mahkemeleri ile Uluslararası Mahkemeler nezdinde kendisine verilen vekâlet çerçevesinde temsil eder.

Birlik merkezinde yetkili bir Mali Müşavir ile yeteri sayıdaki yardımcı- larından oluşur. Birliğin muhasebe işlerini yapar ve defterlerini tutar. Mali Müşavir, şube ve temsilciliklerin muhasebe kayıtlarını da koordine eder.

Bir Basın Müşaviri ile yeterli sayıdaki yardımcılarından oluşur. Basın Müşaviri, basınla ilişkileri düzenler, Birlik faaliyetlerini yerli ve yabancı basına servis eder, Birlik adına yapılacak basın açıklamalarını koordine eder. Birlik organlarını, yerli yabancı basın çerçevesinde ilgili oldukları güncel konular hakkında bilgilendirir. Birliğin tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Birlik bülteni, Birlik internet sitesi ile birlikte her türlü süreli, süresiz, sesli, görsel doküman ve yayınların hazırlanmasını koordine eder.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca Birlik üyeleri içinden üç yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler yaptıkları ilk toplantıda, kendi aralarından bir sözcü seçerler. Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, sırası ile en çok oyu alan yedek üye Denetleme Kurulu’nca göreve davet edilerek kurul tamamlanır. Keyfiyet, en geç bir hafta içinde Konsey’e bildirilir.

Denetleme Kurulu, Konsey toplantılarıyla paralel periyotlarla toplanarak Birlik çalışmalarını denetler. Konsey, Denetleme Kurulu’nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi, denetime açmak zorundadır. Denetleme Kurulu, Birlik çalışmalarının; yasalar, Birlik tüzüğü hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu; harcamaların, muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, tahsis doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetler. Gerektiğinde Konsey toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını, en az altışar aylık raporlar halinde düzenler, gerektiğinde Konsey’e ve toplanıldığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alırlar. Oylamalar; el kaldırmak suretiyle açık ya da kapalı zarf kullanarak gizli usulle yapılır. Denetleme Kurulu üyeleri, çekimser oy kullanamazlar.

İstişare Hey’eti, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleriyle, Birliğin gaye ve maksatları istikametinde gelişimine katkı sağlayacak İslam dünyasının kanaat önderleri, akademisyenler ve sahasında genel kabule mazhar birikim sahipleri arasından, üç Konsey üyesinin teklifi üzerine Konsey’ce davet edilecek kişilerden oluşur. İstişare Hey’eti üye sayısı Konsey’ce belirlenir. Hey’etin yılda en az bir kez toplanmasına gayret edilir. Sekretarya, İstişare Hey’etine gerekli ofis ve koordinasyon desteğini sağlar. Hey’et üyeleri ile Birlik arasında iletişimi temin eder.

stişare Hey’eti, Birlik amaçları doğrultusunda hey’etçe uygun bulunan ya da Birlik organlarınca kendisine danışılan konular üzerinde tavsiye niteliğinde kararlar verir. İstişare Hey’eti, kararlarını toplu olarak verebileceği gibi, konuyu kendi aralarında oluşturacakları ihtisas komisyonuna ya da yeterli buldukları tek üyeye havale ederek oluşturur. Hey’et yapılan çalışmayla ulaşılan sonucu, hey’et mütalaası, ihtisas gurubu mütalaası ya da münferit mütalaalar suretinde Konsey’e sunar. İstişare Hey’eti kararları, Birlik organlarının, özellikle Birlik komisyonlarının çalışmalarına ışık tutar.

Birlik gerekli gördüğü hallerde, amacıyla ilgili konuların takip ve halli için, ilgili ülke yasal düzenlemelerine uygun olarak yurt içinde ve/veya dışında, sürekli veya geçici şube ve temsilcilikler açabilir. Şube organları; şube üyelerinden oluşan, Şube Genel Kurulu; biri sekreter, beş asıl, beş yedek üyeli Şube Yönetim Kurulu; biri sözcü, üç asıl, üç yedek üyeden oluşan Şube Denetleme Kurulu’ndan ibarettir. Şube Genel Kurulu, olağan toplantılarını, Birlik Genel Kurul toplantısından en az üç ay önce bitirmek zorundadır. Açılacak şubelere Genel Kurul, tayin edilecek temsilcilere Konsey karar verir. Şube ve Temsilcilikler Yönetmeliği, Konsey’ce hazırlanır

Birliğin başlıca gelirleri şunlardır: 1. Üye kuruluş aidatları, 2. Yardım ve bağışlar, 3. Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler, 4. Birlikçe kurulabilecek ticari şirket ve işletmelerden elde edilecek gelirler, 5. Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler, 6. Her türlü görsel ve işitsel yayın gelirleri, 7. Diğer meşru gelirler.

Birlik üye kuruluşlarından alınacak aidatlar, yıllık olarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Sekreter, üyelerin ve bağlı bulundukları ülkelerin ekonomik durumlarını göz önünde tutarak, aidat miktarını azaltabilir. İlişkili üyeler, normal üyelerin yıllık aidat miktarlarının, üçte birini öderler. Aidatlar, her yıl içinde def’aten Birlik Merkezi’ne ödenir.

Birlik gelirleri, Birlik amaçları doğrultusunda kullanılır. Mali takvim yılı ve yıllık bütçe dönemi, 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır. Konsey’ce öngörülen bütçe dışında hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları Birlik faaliyetlerinin aksamadan yürümesi için mevcut olan bütçeden yapılacak harcamalarda ve bu istikamette icap eden evrakların tanziminde münferiden yetkilidirler. Konsey, ayrıca özelliği gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden ya da personelden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona sınırlı bir harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masrafların ödenmesi, Konsey toplantısında karara bağlanır. Birlik amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya Birlik Konsey’i yetkilidir

Genel Kurul, Birlik tüzüğünün değiştirilmesine her zaman karar verebilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantılarının çağrı usulü ve toplantı yeter sayısı, genel hükümler çerçevesinde olağan Genel Kurul toplantılarında olduğu gibidir. Ancak Genel Kurul; tüzük değişikliği kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğuyla alır. Tüzük değişiklik kararları, o kararın alındığı Genel Kurul’un bitmesi ile yürürlüğe girer.

İşbu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla; işlemle ilgili ülke mevzuatı, uluslar arası tahkim hükümleri, TC Dernekler Kanunu ve yö- netmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır. Üye ülkeler arasında muhtemel kanun ihtilafında, merkez ülke mevzuatı uygulanır.

Birlik, ilgili mevzuat çerçevesinde amaçlarına uygun görülen uluslararası kuruluşlara Genel Kurul kararıyla üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Bu konuya ilişkin Genel Kurul kararlarında toplantıya katılan üye sayısı- nın salt çoğunluğu aranır.

Genel Kurul, Birliğin sona ermesine her zaman karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Birliğin feshi halinde malvarlığı, fesih kararının verildiği toplantıda hazır bulunan üyelerin muhtemel teklifleri içinde en çok oyu alan tercihi esas tutularak, yurt içi veya dışında benzer amaçlı bir diğer kuruluşa devredilir Birliğin feshi, Konsey tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Tasfiye işlemleri, Genel Kurul toplantısında üyeler arasından en çok oyu alarak seçilecek üç kişilik Tasfiye Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

İşbu tüzüğün yürürlüğünden, Konsey sorumludur. Birlik üyelerinin faaliyetleri esnasında görevlerinden dolayı ortaya çı- kan yasal istek ve sorumluluklarının garantisi ve sınırı, işbu tüzük çer- çevesindedir.

İletişim

 •  Defterdar Mh. Savaklar Cd. Emin Baba Köşkü No:1
 •  
 • Edirnekapı - Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE
 •  
 •   Tel: +90 212 531 52 52
 •  
 •  Fax: +90 212 532 22 80
 •  
 •   Eposta: bilgi@idsb.org

Sosyal Medyada Biz